Delegat de la Rectora per a ees Relacions amb les Institucions Sanitàries