Vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions Institucionals